Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012


Πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς 
για την άμεση διακυβέρνηση της χώρας
10/6/12
1.      ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος και η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις  για την προώθηση όλων των άλλων αλλαγών. Στην κατεύθυνση αυτή προτεραιότητες είναι:

α)  Κάθαρση στο πολιτικό σύστημα
·        Ψήφιση νόμου για αναδρομικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων όσων διετέλεσαν υπουργοί, υφυπουργοί, Γ.Γ Υπουργείων, ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα από το 1974 μέχρι σήμερα. Ο νόμος να προβλέπει και να εξασφαλίζει διοικητικά την επιβολή ποινών και τη δήμευση περιουσιών  για όσους τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν δικαιολογούνται από τα νόμιμα εισοδήματά τους.
·        Κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και υπαγωγή των οικονομικών εγκλημάτων των υπουργών στις διατάξεις του νόμου για τους καταχραστές του Δημοσίου και της καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου  χρήματος.  Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας.
·         Δραστική μείωση των βουλευτικών αποζημιώσεων και  κατάργηση της αποζημίωσης  για συμμετοχή στις επιτροπές της Βουλής. Κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης και συνταξιοδότηση των βουλευτών μόνον από τον  ασφαλιστικό τους φορέα, όπως ο κάθε πολίτης και εφόσον βέβαια θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
·        Μείωση στο μισό της κρατικής επιχορήγησης των πολιτικών κομμάτων. Δραστικός περιορισμός του αριθμού των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των υπουργών και βουλευτών, καθώς και των ατελειών που απολαμβάνουν. Πλήρης έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών από ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, χωρίς συμμετοχή πολιτικών προσώπων.
·        Αλλαγή του εκλογικού νόμου με καθιέρωση της απλής αναλογικής.
·        Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τα ζητήματα των ΜΜΕ και τις αδειοδοτήσεις. Ενίσχυση και συνεργασία ανεξάρτητων αρχών ΕΣΡ και ΕΕΤΤ.  Δημόσια τηλεόραση πολυφωνική, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική που θα  ελέγχεται και θα λογοδοτεί σε Επιτροπή που ορίζεται από τη Βουλή με αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία , η οποία θα  διορίζει και τα εκτελεστικά όργανα της διοίκησής της. Η θητεία όλων των οργάνων διοίκησης θα είναι εξαετής ώστε να μην επηρεάζεται από αλλαγές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και να έχει ενισχυμένη αυτονομία σε κυβερνητικές παρεμβάσεις.  Διαφανής οικονομική διαχείριση και εξασφάλιση της διάθεσης τυχόν πλεονασμάτων από τις χρήσεις στην παραγωγή ελληνικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. 
·        Διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας.
·        Μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη: Βελτιώσεις για ταχύτερη απονομή. Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Κωδικοποίηση του δικαίου. Απεμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας από την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης και κατοχύρωση του Αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων.
·        Ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών. Έλεγχος τους  από το κοινοβούλιο. Παροχή της απαραίτητης υποδομής και του στελεχιακού δυναμικού ώστε  να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν.
β) Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης  
·        Αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας Κυβέρνησης και υπουργείων.  Κεντρικός διυπουργικός συντονισμός των καθημερινών οριζόντιων αποφάσεων. Οργάνωση υπουργείων με εφαρμογή ενιαίων βασικών κανόνων. Ενίσχυση της επιτελικότητας, του συντονισμού και του ελέγχου της εφαρμογής δημοσίων πολιτικών.
·        Αναδιοργάνωση  της δημόσιας διοίκησης :  Μείωση της γραφειοκρατίας με την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής υπογραφής και διακίνησης εγγράφων, αξιοποίηση της θετικής εμπειρίας από τα ΚΕΠ και επέκταση της σε όλες τις συναλλαγές του κράτους με τον πολίτη.  Περιορισμός της πολυνομίας και εξάλειψη της σύγκρουσης νομοθετημάτων. Πάταξη της διαφθοράς μέσω της ενίσχυσης πρακτικών διαφάνειας και νομοθέτησης νέου  αυστηρότερου  πειθαρχικού  δίκαιου  και κυρίως  εφαρμογή του στην πράξη. Εξάλειψη της αναξιοκρατίας μέσα από αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες προαγωγής. Εισαγωγή διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των υπηρεσιών και του προσωπικού. Θεσμοθέτηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Σύνδεση του προϋπολογισμού που δίδεται σε κάθε δημόσια  υπηρεσία  με τους στόχους και την απόδοση.
·        Οργανωτικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός. Πλήρης μηχανοργάνωση και γενικευμένη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος. Προώθηση της λειτουργικής διασυνδεσιμότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης και  επιχειρησιακή τους ένταξη  στη δομή της δημόσιας διοίκησης και στην καθημερινότητα των χρηστών.
·        Ορθολογική κατανομή προσωπικού μέσα από τη διαδικασία των μετατάξεων,  επανεκπαίδευση του ώστε να ανταποκριθεί σε νέα καθήκοντα, αναίρεση των πολιτικών μείωσης του προσωπικού μέσω απολύσεων.
·         
2.      ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η πρόταση μας οικοδομείται στην απόρριψη κάθε μονομερούς ενέργειας καταγγελίας  του μνημονίου, είτε αυτή προέρχεται  από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Το ευρώ  είναι αμετάκλητο κεκτημένο. Είναι απαραίτητη μια συμφωνία και κοινή δήλωση ότι η διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης θα γίνει χωρίς εκατέρωθεν μονομερείς ενέργειες  και ότι εντάσσεται στο πλαίσιο του εξελισσόμενου διαλόγου για τον επαναπροσδιορισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης καθώς και την  περαιτέρω θεσμική αναβάθμιση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Η νέα κυβέρνηση πρέπει να παγώσει τις διαδικασίες λήψης νέων  μέτρων και να εκκινήσει τη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης με στόχο μια νέα συμφωνία που θα κάνει  βιώσιμη οικονομικά και κοινωνικά τη διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Η επαναδιαπραγμάτευση θα  πρέπει να επικεντρωθεί σε έξι  (6) ρυθμίσεις:
·        Επιμήκυνση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής. Πάγωμα  των περικοπών του Ιουνίου σε μισθούς και  συντάξεις. Αλλαγή των μέτρων εξοικονόμησης πόρων ύψους  14,5 δις για τη δημοσιονομική προσαρμογή 2012-2014 με απόδοση βαρύτητας στην καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς  και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
·        Βελτίωση των όρων εξυπηρέτησης του χρέους.
·         Κατάργηση του νόμου που μείωσε τους κατώτατους μισθούς  και επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων – επαναφορά της μετενέργειας,  σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό  πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
·         Αλλαγή της πρόβλεψης  για δέσμευση όλων των εσόδων στην εξυπηρέτηση του χρέους , ώστε να υπάρξουν δυνατότητες για κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές.
·        Αναθεώρηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, με στόχο την αξιοποίηση και όχι την εκποίηση του δημόσιου πλούτου , την αντικατάσταση της εισπρακτικής λογικής , τη σύνδεση της όλης διαδικασίας με την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και τη δημιουργία μιας νέας λειτουργικής σχέσης κράτους και ιδιωτικού τομέα.
·        Ενίσχυση της ανάπτυξης με ωφέλεια για τους πολλούς, μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα ώστε να αντιμετωπιστεί η ύφεση και να δοθεί ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα προς όφελος της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας αλλά και των δημόσιων οικονομικών
Αναλυτικά για τις 2 πρώτες ρυθμίσεις:
α) Χρονική επιμήκυνση έως και το 2017  για την επίτευξη του στόχου του  μηδενικού  ελλείμματος  και αλλαγή του περιεχομένου της δημοσιονομικής πολιτικής. 
·        Αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής και επίτευξη του στόχου μηδενικού ελλείμματος με διαφορετικά μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι δημόσιες επενδύσεις εξαιρούνται από  τον ετήσιο υπολογισμό του πρωτογενούς ελλείμματος.
·        Περικοπές των δημοσίων δαπανών με στόχο μείωση 4 δις μέσω μείωσης των  στρατιωτικών δαπανών, του κόστους της νοσοκομειακής -  φαρμακευτικής δαπάνης, της καταπολέμηση της σπατάλης και της ανορθολογικής διαχείρισης πόρων.
·        Καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω των νέων συστημάτων ελέγχου των δημοσίων δαπανών και των διαγωνισμών, με στόχο μείωση κατά 2 δις του ποσού των δημόσιων προμηθειών.
·        Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που υπολογίζεται στο 30%  με στόχο να συλληφθεί το 1/3 και να προστεθούν στα έσοδα 6 δις. 
Συγκεκριμένα συνοδευτικά νομοθετικά και οργανωσιακά μέτρα : 
i) Για τα έσοδα
·        Ριζική προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση με λιγότερους φόρους για τους πολλούς, επιστροφές φόρου στους αδύναμους, περισσότερους φόρους από τους οικονομικά ισχυρούς και τους έως σήμερα  φοροδιαφεύγοντες. Διατήρηση των συντελεστών φορολόγησης επιχειρήσεων στα σημερινά επίπεδα. Ένταξη όλων των επαγγελματικών ομάδων που φοροδιαφεύγουν σε καθεστώς αντικειμενικών κριτηρίων.  Αύξηση του ετήσιου αφορολόγητου ποσού με παράλληλη αύξηση της φορολόγησης για υψηλά εισοδήματα. Επιβολή σταθερού τέλους ακίνητης περιουσίας συμβατού με τους  οικογενειακούς προϋπολογισμούς  και με  απαλλαγή  1ης κατοικία έως 120τμ. Φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας και των μοναστηριών.
·        Πάταξη φοροκλοπής με ειδικά συστήματα παρακολούθησης της καταβολής του ΦΠΑ. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Καθολική εφαρμογή «πόθεν έσχες». Άμεση σύνταξη  περιουσιολόγιου. Άρση του τραπεζικού και εμπορικού απορρήτου και  συνδυαστική εξέταση  τεκμηρίων διαβίωσης με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Ηλεκτρονική διασύνδεση των εφοριών με όλους τους εμπλεκομένους φορείς.
·        Νομοθετικές και διοικητικές αλλαγές ώστε μετά τον όποιο καταλογισμό να καθίσταται δυνατή η είσπραξη φόρων και προστίμων.
·        Αναδιοργάνωση των φοροεισπρακτικών και ελεγκτικών μηχανισμών. Θέσπιση θέσης "Ειδικού Γραμματέα", με ευθύνη τη λειτουργία των φοροελεγκτικών υπηρεσιών.  Θεσμοθέτηση της πλήρους και καθολικής "ηλεκτρονικής εφορίας" και της  φοροκάρτας. Έμπρακτη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
·        Εντοπισμός,  με την ευρωπαϊκή συνδρομή,  καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο  εξωτερικό  και αποτελούν προϊόντα φοροδιαφυγής και επιβολή της αναλογούσας φορολόγησης.
·        Μέτρα για την καταπολέμηση της  εισφοροδιαφυγής/εισφοροκλοπής.
ii) Για τις δαπάνες
·        Μείωση των δαπανών με την καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς . Διασφάλιση της δημοσιονομικής διαφάνειας . Καθιέρωση του Προϋπολογισμού απόδοσης.  Ορισμός ετήσιου στόχου για μείωση των δαπανών κατά 7% για τα 3 επόμενα έτη. Εξέταση από μηδενική βάση της σκοπιμότητας και του μεγέθους κάθε δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού.
·        Δημιουργία Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών (ΕΣΔΗΠ) έως το τέλος του 2012 και νομοθετική υποχρέωση για  χρήση των μειοδοτικών διαγωνισμών πλην αιτιολογημένων εξαιρέσεων.
·         Σταδιακή μείωση του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων, μέσα από το πάγωμα των προσλήψεων μέχρι το 2017,  με εξαιρέσεις μόνο για ειδικούς λόγους και  μετά από σύμφωνη γνώμη των 3/5 της Βουλής.
·        Εξυγίανση όλων των επιχειρήσεων που είναι υπό δημόσιο έλεγχο (κατάργηση  προνομίων, έλεγχος προμηθειών, αποκατάσταση αξιοκρατίας και διαφάνειας).
·        Μείωση δαπανών μετακινήσεων και ενοικίων και λειτουργικών εξόδων.
·        Γενίκευση των ηλεκτρονικών ελέγχων και της ταυτοποίησης δικαιούχων συντάξεων και επιδομάτων ώστε να εξαλειφθεί ο παράνομος προσπορισμός  και υπεξαίρεση.
·        Καθιέρωση σε όλο το δημόσιο  συνετής  και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων.
·        Αναστολή κάθε τρέχουσας παραγγελίας νέων οπλικών συστημάτων μέχρις ότου μπει η χώρα σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης.
β) Διεκδικήσεις για την  ελάφρυνση της δανειακής επιβάρυνσης
·        Βελτίωση των όρων εξυπηρέτησης των δανείων με  περίοδο χάριτος, χρονική επιμήκυνση  αποπληρωμής και  μείωση επιτοκίων.
·        Απευθείας δανειοδότηση του κράτους από την ΕΚΤ χωρίς ενδιάμεσο ρόλο των τραπεζών.
·        Συμμετοχή του επίσημου τομέα  (κράτη και ΕΚΤ) στην περικοπή του χρέους.
·         
3.      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
α) Μέτρα βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του λαού
ü      Άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σπάσιμο των εναρμονισμένων πρακτικών, αντικατάσταση του 12μηνου πιστωτικού τιμολογίου των σουπερ μαρκετ στους προμηθευτές με 2μηνο,  μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, ενίσχυση καταναλωτικών συνεταιρισμών και της σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή,  άνοιγμα των επαγγελμάτων.
·        Παρέμβαση στο Τραπεζικό σύστημα ώστε μέσω της ανακεφαλαιοποίησης να διασφαλιστεί η ουσιαστική ελάφρυνση των  βαρών των νοικοκυριών από τόκους – επιβαρύνσεις  στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.
·        Ρύθμιση των  αλλεπάλληλων  φορολογικών επιβαρύνσεων των επομένων μηνών, ώστε να μην ξεπερνούν το 25% του οικογενειακού εισοδήματος».
β) Υποστήριξη των επιχειρήσεων στο κρίσιμο μεταβατικό διάστημα
·        Προώθηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών με ισχυρό ρόλο του κράτους  στις διοικήσεις,  ώστε να διασφαλιστεί η διοχέτευση στην πραγματική οικονομία τουλάχιστον του 25% των εγγυήσεων  - κεφαλαίων  που λαμβάνουν. Τριετή επιχειρηματικά σχέδια, με στόχο την επιστροφή στο Κράτος των κεφαλαίων της ανακεφαλαιοποίησης. Διεκδίκηση της ευρωπαϊκού πλαισίου  εγγύησης των καταθέσεων που θα μειώσει σημαντικά την πίεση που ασκεί στο Τραπεζικό σύστημα η μείωση των καταθέσεων.
·        Προώθηση του συμψηφισμού  υποχρεώσεων - απαιτήσεων μεταξύ κράτους και ιδιωτών συνυπολογίζοντας όλους τους  οργανισμούς του δημοσίου τομέα
γ) Αντιμετώπιση της ύφεσης, ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και προώθηση  μιας ανάπτυξης νέου τύπου.
·        Άμεση κατάρτιση πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος 30 δις το οποίο θα στηρίζεται στη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε συνέργεια με μέρος των πόρων του ΕΣΠΑ και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων  για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων, μεγάλης αλλά και μικρής κλίμακας.
·        Διεκδίκηση ενεργοποίησης  της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη χρηματοδότηση των έργων στην Ελλάδα με υπέρβαση των τυπικών τραπεζικών κριτηρίων.
·        Άμεση αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ. Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης ώστε να απλουστευτούν οι διαδικασίες και αναδιοργάνωση  των  αρμόδιων υπηρεσιών. 
·        Διαχείριση των πόρων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Στόχευση σε έργα που δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας και έχουν υψηλό εισοδηματικό πολλαπλασιαστή. Ενίσχυση περιφερειακής διάστασης της ανάπτυξης. Διάχυση των ωφελειών σε όλους.
·        Προώθηση της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με  στήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων γραφειοκρατικών εμποδίων και πάταξη της διαφθοράς. Αναδιοργάνωση όλων των αρμόδιων δομών και υπηρεσιών του δημοσίου ώστε να  εκπληρώνουν αποτελεσματικά το ρυθμιστικό,  ελεγκτικό και ταυτόχρονα υποστηρικτικό ρόλο   προς την επιχειρηματικότητα. Υποστήριξη  των ΜμΕ μέσω του ΕΣΠΑ για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, διεθνή δικτύωση, σύνδεση  με την Έρευνα. Κίνητρα για επενδύσεις . Υποστήριξη της δημιουργίας νέων οικονομικών υποκειμένων (συνεταιρισμοί, αστικές εταιρείες, ΜΚΟ) ιδιαίτερα στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.
·        Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και υποστήριξη της ανάπτυξης στους τομείς του  τουρισμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πληροφορικής, εξαγωγών μεταποιητικού τομέα, αγροτικής παραγωγής.
δ) Οι πράσινες πολιτικές στον πυρήνα της ανάπτυξης νέου τύπου,
·        Προώθηση αλλαγών προς την κατεύθυνση των οικονομιών «χαμηλού άνθρακα».
·        Ολοκλήρωση υποδομών για την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων με  χρηματοδοτικά εργαλεία και  κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες.
·        Συντονισμένη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος (προστατευόμενες περιοχές) σε συνδυασμό με τοπικά αναπτυξιακά μοντέλα.
·        Κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου εθνικού Χωροταξικού και επιμέρους Χωροταξικών με «ζωνοποίηση δραστηριοτήτων».
·        Έμφαση στη σχεδιασμένη  χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
ε) Νέος αναπτυξιακός ρόλος του κράτους και νέα σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
·        Αναθεώρηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Αξιοποίηση και όχι εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Αναπτυξιακές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  σε κρίσιμους τομείς (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, ορυκτός  πλούτος).
·        Δημιουργία δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας.
·         
4.      ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.
Στόχος είναι η  ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου με μια αειφόρο  γεωργία με διευρυμένη και αναβαθμισμένη  παραγωγή, μείωση των εισαγωγών, αύξηση των εξαγωγών και βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις που θα αυξήσουν τα εισοδήματα των αγροτών .       
α) Επείγοντα θέματα
·        Δημιουργία συστήματος άμεσης αντιμετώπισης των συνεπειών των καταστροφών στις γεωργικές καλλιέργειες λόγω ακραίων καιρικών φαινόμενων  με καταγραφή από  τον ΕΛΓΑ των ζημιών και καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες αγρότες..
·        Απόδοση χρονικής παράτασης  στις Ε.Α.Σ για την μετατροπή τους σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς.
·        Αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης ρευστότητας και χρηματοδότησης του κύκλου παραγωγής και εμπορίας. Κεντρικό ζήτημα είναι η στήριξη της Αγροτικής Τράπεζας , η συμμετοχή της στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης ώστε να μπορέσει να στηρίξει την αναγκαία παροχή ρευστότητας και πίστωσης  στο σύστημα παραγωγής και εμπορίας.
β) Προώθηση ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής
·        Κατοχύρωση και υποστήριξη του αγροτικού επαγγέλματος με μητρώο αγροτών.
·        Προώθηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα με μέτρα μείωσης  του κόστους παραγωγής, εξυγίανσης του εμπορίου των αγροτικών προϊόντων, προστασία της αγροτικής γης  με σαφή καθορισμό των χρήσεων της,  προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με έμφαση σε προϊόντα που πλεονεκτούμε και μπορούν να σταθούν αυτοδύναμα στις διεθνείς αγορές.
·        Αναδιοργάνωση των διαδικασιών τυποποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και νέες μορφές συμβολαιακής γεωργίας.
·        Αποφασιστική στροφή στην εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα, σύνδεση της με την παραγωγή και εμπορία,  προώθηση της  κατάρτισης του αγροτικού πληθυσμού και δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος παροχής τεχνικοοικονομικών συμβουλών προς τους αγρότες με ενεργοποίηση του αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα.
·        Ανάπτυξη έργων υποδομής και κατασκευή αρδευτικών έργων.
·        Στήριξη των συνεταιριστικών δράσεων και των επιχειρήσεων με αναπτυξιακό και εξαγωγικό προσανατολισμό, και νέων συλλογικοτήτων αυτοδιοικούμενων  με δημοκρατική και διαφανή λειτουργία, συνεργασία των συνεταιρισμών των αγροτών με τα δίκτυα των καταναλωτών.
·        Υποστήριξη στην μετακίνηση προς την ύπαιθρο ανέργων για την ενασχόληση στην αγροτική παραγωγή με παροχή γης, τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεις από τις κοινοτικές επιδοτήσεις.
·        Επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες. Επανεξέταση του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης.
·        Χρηματοδότηση 2,3 δις ευρώ από τις Κοινοτικές Επιδοτήσεις στον πρωτογενή τομέα.
·        Δημιουργία Τοπικών Συμφώνων Ανάπτυξης με έμφαση στη σύζευξη Ποιοτικής Γεωργίας-Τουρισμού-Πολιτισμού.
γ) Συμμετοχή στη διαπραγμάτευση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική  με κύρια σημεία:
·        Αύξηση του προϋπολογισμού, σε σχέση με την τελική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αειφορία, τη δημιουργία νέων θέσεων στον αγροτικό τομέα,  τάση που ήδη καταγράφεται ανάμεσα στους νέους ανθρώπους.
·        Δικαιότερη κατανομή των πόρων της ΚΑΠ βάσει κοινωνικά δίκαιων κριτηρίων, όπως το μερίδιο του γεωργικού εισοδήματος στο ΑΕΠ, το ποσοστό απασχόλησης στον γεωργικό τομέα.
·        Απλοποίηση των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας ώστε να μην δημιουργηθεί σημαντικά επιπρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος.
·        Σταδιακή «περιφερειοποίηση» των ενισχύσεων. Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ανά περιφέρεια πρέπει να εφαρμοσθεί με την θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων όπως τα αγροτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας.
·         
5.      ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
α) Αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ως προβλήματος κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και προβλήματος ασφάλειας
·        Εγγύηση της Νομιμότητας και της Ασφάλειας ως ατομικού δικαιώματος και ως δημόσιου αγαθού  για όλους, Έλληνες και νόμιμους μετανάστες. Εφαρμογή του νόμου για τους παράνομους μετανάστες.
·        Προώθηση συνολικού σχεδίου για τη μετανάστευση βασισμένου σε μέτρα που αφορούν στην εισροή παράνομων μεταναστών, την κοινωνική ενσωμάτωση όσων είναι με καθεστώς νομιμότητας και την συλλογική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάθεση της εκτέλεσης αυτού του συνολικού σχεδίου σε ειδικό ενιαίο κυβερνητικό κλιμάκιο.
·        Διεκδίκηση της άμεσης αναθεώρησης του "Δουβλίνου ΙΙ", που μετατρέπει την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό "απομονωτήριο" μεταναστών, τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής με έμφαση στις διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, την ενίσχυση της φύλαξη των συνόρων με την ουσιαστικότερη και μονιμότερη συνδρομή της ΕΕ.
β) Ανασυγκρότηση των πόλεων
·        Ανασυγκρότηση των πόλεων και των υποβαθμισμένων γειτονιών με δημόσια έργα και  κίνητρα για ιδιωτικά έργα,  με στόχο την επανακατοίκηση των πόλεων και την αναβάθμιση των περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων. Χρηματοδότηση των έργων μέσω της ένταξης των επτά μεγάλων δήμων της χώρας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανασυγκρότησης Πόλεων.
γ) Ριζική αναδιοργάνωση της ΕΛΑΣ
·        Ριζική αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας με αποκλειστική προτεραιότητα την καθημερινή προστασία του πολίτη και απαλλαγή του αστυνομικού από κάθε πρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος.
·         Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής και των μέσων ασφάλειας των αστυνομικών.
·        Εφαρμογή ενιαίων   πληροφοριακών συστημάτων σύνδεσης των Αστυνομικών Τμημάτων.
·         Έναρξη εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος όλων των αστυνομικών δυνάμεων  για αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας και σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη.
·         
6.      ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
α) Αποκατάσταση των κατώτατων μισθών και επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων
·        Κατάργηση του Νόμου 4046/2012 και αποκατάσταση του ύψους των αμοιβών και  του δικαιικού συστήματος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
·        Έλεγχος της νομιμότητας των συμβάσεων εργασίας και της καταβολής των δεδουλευμένων στους χώρους εργασίας.
·        Κατάργηση του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.
β) Δίκτυο κοινωνικής προστασίας
·        Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν το δίχτυ κοινωνικής προστασίας ανέργων και φτωχών.
·        Λήψη άμεσων μέτρων για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης (σίτιση, στέγαση)
·        Καθιέρωση επιδόματος για τους φτωχούς, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.
·        Υποστήριξη των ανέργων με επιδόματα : Σταδιακή επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στο προηγούμενο ύψος , επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης κατά 50% του σημερινού,  αύξηση του αριθμού ανέργων που λαμβάνει επίδομα ανεργίας με μείωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων και καθιέρωση ενός ειδικού βοηθήματος ένταξης χωρίς προϋποθέσεις για όλους τους ανέργους συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων που κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και δεν έχουν εισοδήματα. Ανεύρεση νέων πόρων μέσα από μια μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, που θα μετακυλήσει σημερινές εισφορές υπέρ τρίτων, σε εισφορές υπέρ της ενίσχυσης των ανέργων.
·        Ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας. Αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ   χωρίς άλλη καθυστέρηση για την ανάπτυξη των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης όπως η κατάρτιση, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η κοινωφελής εργασία. Δημιουργία  ενιαίου κέντρου στο πλαίσιο της  κυβερνητικής δομής  για το συντονισμό των δράσεων και λειτουργία ενός συμβούλιου κοινωνικής συνοχής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των σημαντικότερων κοινωνικών φορέων.
γ) Κατοχύρωση του κοινωνικού  αγαθού της Υγείας
·        Κατοχύρωση του κοινωνικού αγαθού της Υγείας, με άμεση αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών προβλημάτων στα  Νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ.
·         Χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ  και εκπόνηση νέου σχεδίου που θα διασφαλίζει ότι δε θα στερούνται   οι ασφαλισμένοι βασικά φάρμακα. Συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται στο χώρο της υγείας, για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων  με αίσθημα ευθύνης
δ) Διασφάλιση της λειτουργίας της παιδείας  και προώθηση αλλαγών
Κατοχύρωση του κοινωνικού αγαθού  της Εκπαίδευσης με άμεση αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών προβλημάτων.
·        Προώθηση αλλαγών στο νόμο για τα ΑΕΙ στην κατεύθυνση που είχε καταθέσει και η ΠΟΣΔΕΠ. Διασφάλιση της  χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με την έγκριση των προϋπολογισμών για να σταθεί δυνατή η λειτουργία των ιδρυμάτων που βρίσκεται υπό απειλή για το διάστημα μετά τον Αύγουστο και ανάληψη των  κατάλληλων νομοθετικών πρωτοβουλιών ώστε να υπάρχουν διοικήσεις από 1η Σεπτεμβρίου.
·        Δημιουργία ενός ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας, που θα διακρίνεται από την αυτοτέλεια και την πολυτυπία του και θα αλληλεπιδρά με τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό.
·        Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθιέρωση μικτού συστήματος εισαγωγής στο οποίο δεν θα υπάρχουν εξετάσεις για τις σχολές χαμηλής ζήτησης ενώ για τις σχολές υψηλής ζήτησης θα διεξάγονται εξετάσεις με θεματολογία από μια εθνική βάση θεμάτων στη διαμόρφωση της οποίας θα έχουν συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια.
·        Αναδόμηση εκ βάθρων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
δ) Αναβάθμιση του πολιτισμού
·        Διαμόρφωση ενός διαφανούς πλαισίου κατανομής δημοσίων πόρων.
·         Εκσυγχρονισμός των θεσμών άσκησης πολιτιστικής πολιτικής με άξονα την ανταγωνιστικότητα αλλά και την υψηλή ποιότητα.
·         Προώθηση ενός μοντέλου που θα συνδυάζει την κρατική ενίσχυση με την ιδιωτική πρωτοβουλία και διατήρηση της «πολιτιστικής εξαίρεσης» με  παραμονή  ορισμένων τομέων αποκλειστικά στη σφαίρα των δημόσιων αγαθών.
·        Λήψη μέτρων  αποτελεσματικής φύλαξης των πολιτιστικών χώρων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
·        Ενίσχυση των δράσεων για τον «πολιτισμό της καθημερινότητας και της αλληλεγγύης», με σταθερό μέτωπο απέναντι στον εθνικισμό και το νέο-ρατσισμό.
·        Παρεμβάσεις στον πολιτιστικό τομέα σε τοπικό επίπεδο στην κατεύθυνση μιας κοινωνικής και αλληλέγγυας «οικονομίας του πολιτισμού».
·        Προώθηση της ιδέας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Φόρουμ.
ε) Ενίσχυση του ρόλου της  νεολαίας
·        Έναρξη εθνικού διαλόγου για μια νέα διαγενεακή συμφωνία με αντικείμενο τη συμμετοχή των νέων στο δημόσιο βίο, τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ένταξη στην εργασιακή δραστηριότητα.
·        Άμεσες βελτιώσεις σε θέματα που απασχολούν τη νεολαία με προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανεργίας και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 
·         
7.      ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
α) Σύνδεση με τις  διαδικασίες αλλαγών στις ευρωπαϊκές σχέσεις
·        Υποστήριξη των διαδικασιών που διαμορφώνουν κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ως διαδικασία ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και κοινής ανάπτυξης.
·        Υποστήριξη των δυνάμεων που εργάζονται για αλλαγές στο σύμφωνο της Δημοσιονομικής Ένωσης της Ευρώπης στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των αναπτυξιακών και κοινωνικών προτεραιοτήτων.
β) Πρωτοβουλίες μείωσης της έντασης με τα γειτονικά κράτη.
·        ΠΓΔΜ : Ενεργητική προώθηση των διαπραγματέυσεων με τη FYROM για την επίλυση το ζητήματος της ονομασίας. Σταθερή θέση  για μια κοινά αποδεκτή ονομασία, με γεωγραφικό (ή και χρονικό) προσδιορισμό, έναντι όλων.
·        Κύπρος: Στήριξη της επίπονης διαπραγματευτικής προσπάθειας  της κυπριακής κυβέρνησης  για αμοιβαία αποδεκτή λύση στο Κυπριακό. Πρωτοβουλίες και στο β΄ εξαμήνου 2012 που η Κύπρος αναλαμβάνει την  Προεδρία της ΕΕ.
·        Τουρκία: Πρωτοβουλίες για  την υπογραφή moratorium ώστε να παγώσουν με ασφάλεια οι εξοπλιστικές δαπάνες για μια πενταετία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου